Regionalt politirådsmøte for kommunene i Østre Agder

I tilknytning til det planlagte styremøtet 30.mai i Froland vil det bli avholdt politirådsmøte med sentral og lokal ledelse i Agder politidistrikt. De siste årene har det vært praksis å samle politisk og administrativ ledelse fra kommunal side og ledelsen i politiet...

Møte om evaluering av Østre Agder i Arendal bystyre 4.mai 2017

Det var innkalt til ekstraordinært bystyre i Arendal på ettermiddagen 4.mai som et ledd i den pågående evalueringen av det interkommunale samarbeidet som Arendal er en del av. Med bakgrunn i at det har vært en diskusjon i Arendal bystyre tidligere om...

Møte om evaluering av Østre Agder i Åmli kommunestyre

Det andre møtet i serien av drøftingsmøter med kommunestyrene i medlemskommunene i Østre Agder var lagt til den flotte kommunestyresalen i Åmli med vakker utsikt ut over Nidelva i vakkert vårvær. Et fulltallig kommunestyre deltok i en engasjert debatt om det videre...

Evalueringsmøte om Østre Agder i Tvedestrand kommunestyre

Tirsdag 25.april 2017 hadde Tvedestrand kommunestyre som det første av kommunestyrene i Østre Agder  evalueringsprosessen oppe til drøfting. Prosessen var lagt opp med styreleder i Østre Agder ordfører Per Kristian Lunden fra Risør som prosessveileder. Kommunestyret...

Alternativ til vold – Arendal møter rådmannsutvalget i Østre Agder

Arendal kommune var den opprinnelige samarbeidspartneren når Alternativ til vold i 2009 etablerte seg med ett avdelingskontor i Arendal. Østre Agder ble invitert inn i samarbeidet om tilbudet og etter hvert har alle kommunene blitt med. Daglig leder Inger Brit Line...

Revidert prosjektplan for byregionprogrammet

Næringsnettverket for Østre Agder jobber for å maksimere effekten av et regionalt arbeid for næringsutvikling. Fra høsten 2016 har næringsnettverket utarbeidet en revidert prosjektplan for regionens deltagelse i byregionprogrammet, og dermed også Østre Agders...

Evaluering av Østre Agder i kommunene

Østre Agder ved styreleder og nestleder tilbyr medlemskommunene bistand til å gjennomføre informasjons- og forankringsprosess i by- og kommunestyrene. Intensjonen er at ordfører i den enkelte kommune leder prosessen med bistand fra Østre Agders politiske ledelse....

Utflytting av statlige virksomheter

Regjeringen har igangsatt et arbeid med sikte på å flytte ut statlige virksomheter eller deler av slike. Styret for Østre Agder vil engasjere seg med sikte på lokalisering av noen slike virksomheter hit. Aust-Agder har landets laveste andel statlige ansatte. I denne...

Flytting av planlagt styretmøte

Med bakgrunn i kollisjon med møte i Sørlandstinget i Oslo så har styret i Østre Agder vedtatt å flytte møtet som var planlagt til 24.mars til 31.mars. Samtidig er også møtested endret fra Åmli til Arendal.

Evaluering av Østre Agder i regi av Agderforskning

Agderforskning fikk av styret i Østre Agder oppdraget med å foreta en evaluering av det interkommunale samarbeidet. Med grunnlag i Agderforsknings brede kompetanse på norske regionråd har de nå foretatt sin gjennomgang av virksomheten. De skulle: 1. kaste lys over...

Ordførerne i Østre Agder med felles brev til Jernbanedirektoratet

I konseptvalgutredningen (KVU) for Grenlandsbanene konkluderte man i sommer med at Tangen er et mer lønnsomt alternativ enn Brokelandsheia, som stoppested for fjerntog på den nye traseen. Dette baserte man på en begrenset markedsanalyse, som kun så på innbyggertall og...

På vei til revidert prosjektplan byregionprogrammet

I februar 2017 ønsker KMD at alle regioner som deltar i utviklingsprogrammet for byregioner konkretiserer mål, tiltak, ønskede resultater og en redegjørelse for hvordan disse skal måles. Departementet åpner opp for endringer i prosjektprioriteringer, og det gjøres i...

Samarbeidsmøte Agder

Samarbeidsmøte for tilsluttede kommuner på Agder: Prosjektet «Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingteknologi Agder» hadde 17.01.2017 et samarbeidsmøte for å komme med innspill til anskaffelsesgruppen i prosjektet....

Rapport 1 fra evalueringsarbeidet er klar

Den første rapporten fra evalueringsarbeidet av Østre Agder er nå klar. Dette er sekretariatets gjennomgang av Østre Agder-samarbeidet. Rapporten er todelt der den første delen er en deskriptiv fremstilling av dagens virksomhet. Den andre delen utgjør sekretariatet og...

Østre Agder lanserer felles arealguide

Kommune i Østre Agder jobber sammen om å gjøre regionen attraktiv for næringslivet. Til sammen har vi et et bredt spekter av gode næringsareal å tilby, og nå lanserer vi  ét sted der man lett kan finne god og relevant informasjon. Følg denne linken for å komme til vår...

En kartlegging av tillitt som grunnlag for regional utvikling

Kommunesamarbeidet Østre Agder jobber i fellesskap om gjennomføring av strategisk næringsplan for hele regionen. Et viktig satsningsområde i den overordnede planen er å bygge tillitt og samarbeidskultur i regionen. I den forbindelse deltar regionen i et...