Status for arbeidet i styret til Østre Agder 1. halvår 2016

Kommunereformen har stått i fokus for kommunenes arbeid i 1.halvår 2016. Med bakgrunn i at prosessen ikke omfattet alle de samarbeidende kommuner så valgte en å organisere disse direkte mellom de kommuner som var omfattet av samtalene. Dialog vedrørende ny...

1,3 millioner til innovasjon og regional koordinering av eHelse

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har nylig innvilget 1,3 millioner kroner til Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi (RKG). RKG er et nyetablert interkommunalt nettverk som består av alle kommunene i Agder. Det er store utfordringer som skal løses innenfor kommunal helse- og sosialsektor. Effektive, trygge og gode løsninger krever innsikt, kunnskap og bestillerkompetanse. Dette er viktig for ansatte, brukerne og pårørende. Fylkesmannens tildeling gjør det nå mulig å videreutvikle nettverket. Agder er involvert i flere store prosjekter innen e-helse og velferdsteknologifeltet.

Avslutning av utredningsarbeidet vedrørende 4 K

Til drøftingsmøtet mellom formannskapene i kommunene Arendal, Tvedestrand, Gjerstad og Risør den 23.mai i Risør forelå resultatene fra innbyggerundersøkelsen som dokumenterte en sterk folkelig motstand mot løsningen. Det var derfor full enighet om at det ikke forelå...

Kommunereform utredning K6

Risør kommune har på vegne av Østre Agder og kommunene Arendal, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli utredet en kommunesammenslåing som omfatter 6 av medlemskommunene. Under arbeidet har Østre Agder fått bistand av Telemarksforskning for å se særskilt på...

Kommunereformen – framtidsverksted for Østre Agder

Styret for Østre Agder er opptatt av å involvere ungdommen i det pågående kommunereformarbeidet. Derfor ble representanter fra ungdomsråd, Ungdommens bystyre og lignende invitert til å være med på en workshop på Eikely leirsenter med fokus på den pågående...

Kommunereformen – Interkommunal prosess

På disse nettsidene vil Østre Agder forsøke å formidle informasjon om pågående kommuneutredninger både i regi av den enkelte kommune og hva de syv kommunene Arendal, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli gjør sammen gjennom Østre Agder. Froland har...

Framtiden for kommunene i Østre Agder

Rådmann Harald Danielsen i Arendal kommune har gjort seg noen tanker om hvilke muligheter som kan ligge i en kommunestrukturløsning som innebærer at alle de åtte kommunene som nå samarbeider innenfor rammen av Østre Agder går sammen. Disse tankene er gjort kjent for...

Forslag om etablering av dykkerberedskap ved Østre Agder brannvesen

Østre Agder brannvesen har lenge hatt ønske om å utvide sine tjenester gjennom å etablere egen dykkerkapasitet. Ønsket ble fremmet overfor styret i 2015 som ga tilbakemelding om at hvis brannvesenet kunne finne ekstern finansiering til utstyr og opplæring, så ville...